แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันรายการ “WORLD INVENTION CREATIVE OLYMPIC” (WICO) ประเทศเกาหลีใต้


ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมบันทึกภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันรายการ “WORLD INVENTION CREATIVE OLYMPIC” (WICO) ที่ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2565 ณ กรุงโซล เกาหลีใต้

กลุ่มที่ 1 นวัตกรรม Innovative Testing Equipment for pm2.5 Filter Efficiency of Surgical Mask

ได้รับรางวัล    เหรียญทอง

               1.นายจิรัฏฐ์  วรรณฤมล

               2. นางสาวพิมพ์พิชชา  ทิศเมือง

               3.นางสาวกิจจวัฒนี   สว่างแสง

               4.นางสาวธนกมล   วรรณสาร

               5.นายณัฐวัฒน์   สำลี

กลุ่มที่ 2 นวัตกรรม Packaging contains activated carbon from longan seeds. Emitting orange essential oil & inhibiting ripening of mango during the transportation

ได้รับรางวัล    เหรียญทอง

               1.นางสาวสิริอาภา   ปันทุราภรณ์

               2.นางสาวภูษณิศา   รู้แหลม

               3.นายกฤตภัทร์   การนา

               4.นายบารมี   ลีละยุทธโยธิน

               5.นายวุฒิภัทร   เดชประทุม

กลุ่มที่ 3 นวัตกรรม Gel ball contain activated carbon and chemicals for extending the postharvest life of cut rose flowers.

ได้รับรางวัล  เหรียญทอง

               1.นางสาวธรรม์ธีรา  พฤทธิ์พรธีรา               

               2.นายปุญญาคม  ยศถามี

กลุ่มที่ 4  นวัตกรรม  An innovation of food packaging from Imperata cylindrica Beauv tissues coated with concentrated tannins

ได้รับรางวัล   เหรียญทอง

               1.นางสาวทิพย์นำพา  โสขุมา                   

               2.นายภัทรวรรธน์    กิจศักดิ์    

               3.นายธนวัฒน์  เย็นฉ่ำ                 

               4.นางสาวจารุพิชญา  ไชยราช

กลุ่มที่ 5  นวัตกรรม  Portable CO2 capture contained rice husk ash modified with organic amine as adsorbent

ได้รับรางวัล   เหรียญเงิน

               1.นางสาวพิมพ์ชนา   การนา                  

               2.นางสาวกิรณา  จำปาวัลย์

               3.นายปภาวิน  รูปศรี                      

               4.นายคณาธิป   ธรรมบัญชา

กลุ่มที่ 6  นวัตกรรม Encapsulation of Vicks VapoRub and red onion extract for Relieves nasal congestion from colds

ได้รับรางวัล   เหรียญเงิน

               1.นายคีตายุ   ภู่จันเมือง 

               2. นายปิยังกูร  ตรังวัชรกุล

               3.นายศุภชาติ  ป่าไร่

กลุ่มที่ 7  นวัตกรรม The Development of Effective Avocado Ripening Box

ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน

             1.นางสาวธัญญรัตน์  ระงับพิศม์                     

             2.นายณเสฎฐพล   นวพงศ์สิรีธร

             3.นายนิติธร   สิงห์คราม 


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 24
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 108 ครั้ง

Keep