งานหลักสูตรและงานเทคโนฯ โดย ม.รังสรรค์ พรพัฒนา จัดอบรมการจัดทำหลักสูตรในระบบ MC-CMS และทดสอบระบบโดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


งานหลักสูตรและงานเทคโนฯ โดย ม.รังสรรค์ พรพัฒนา จัดอบรมการจัดทำหลักสูตรในระบบ MC-CMS และทดสอบระบบโดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ในวันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม St. Mary


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 14
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานหลักสูตร
แผนงาน : จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ จัดทำโครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างแผนการเรียน และกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมให้มีความหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน นิเทศการใช้หลักสูตร ประเมิน ปรับปรุง ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนพร้อมทั้งออกแบบและและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน และบริหารจัดการโปรแกรม E ให้บรรลุตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 58 ครั้ง

Keep