งานหลักสูตร เข้าร่วมอบรมกับครูต่างชาติ English Programme  จัดอบรมการจัดทำหลักสูตรในระบบ MC-CMS  


งานหลักสูตร เข้าร่วมอบรมกับครูต่างชาติ English Programme 
จัดอบรมการจัดทำหลักสูตรในระบบ MC-CMS  
ในวันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ. ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกอันโตนิโอ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 13
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานหลักสูตร
แผนงาน : จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ จัดทำโครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างแผนการเรียน และกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมให้มีความหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน นิเทศการใช้หลักสูตร ประเมิน ปรับปรุง ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนพร้อมทั้งออกแบบและและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน และบริหารจัดการโปรแกรม E ให้บรรลุตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 42 ครั้ง

Keep