งานหลักสูตร จัดอบรมการจัดทำหลักสูตรในระบบ MC-CMS ( ครั้งที่ 2 ) ร่วมกับครูต่าง I.E.


งานหลักสูตร จัดอบรมการจัดทำหลักสูตรในระบบ MC-CMS

ในวันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ร่วมกับครูต่างชาติ I.E. เวลา 14.50-16.00 น. ณ. ห้องสมุดกลาง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 14
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

งานหลักสูตร จัดอบรมการจัดทำหลักสูตรในระบบ MC-CMS ( ครั้งที่ 2 )โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานหลักสูตร
แผนงาน : จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ จัดทำโครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างแผนการเรียน และกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมให้มีความหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน นิเทศการใช้หลักสูตร ประเมิน ปรับปรุง ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนพร้อมทั้งออกแบบและและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน และบริหารจัดการโปรแกรม E ให้บรรลุตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 37 ครั้ง

Keep