งานหลักสูตร และงานเทคโนฯ โดย ม. รังสรรค์ พรพัฒนา จัดอบรมการจัดทำหลักสูตรในระบบ MC-CMS ( ครั้งที่ 2 )


งานหลักสูตร และงานเทคโนฯ โดย ม. รังสรรค์ พรพัฒนา จัดอบรมการจัดทำหลักสูตรในระบบ MC-CMS ( ครั้งที่ 2 )

ในคาบกิจกรรมวันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 Happy Work Place-Happy Wednesday สำหรับครูผู้สอน เวลา 15.50-17.00 น. ณ. ห้องเรียนแบ่งตามกลุ่มสาระฯ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

งานหลักสูตร และงานเทคโนฯ โดย ม. รังสรรค์ พรพัฒนา จัดอบรมการจัดทำหลักสูตรในระบบ MC-CMS ( ครั้งที่ 2 )โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานหลักสูตร
แผนงาน : จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ จัดทำโครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างแผนการเรียน และกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมให้มีความหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน นิเทศการใช้หลักสูตร ประเมิน ปรับปรุง ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนพร้อมทั้งออกแบบและและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน และบริหารจัดการโปรแกรม E ให้บรรลุตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 35 ครั้ง

Keep