[MC NEWS&TALKS] EP.MC Family Run #2 ชวนพ่อมาเดิน-วิ่ง .


เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่ได้เลย หากขาดความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนทุกคน ที่ช่วยกันวาดภาพประวัติศาสตร์นี้ขึ้นมาอีกครั้ง และหากผิดพลาดประการใด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ เราได้เก็บข้อมูลไว้เพื่อแก้ไขในปีต่อๆ ไปให้ดียิ่งขึ้นครับ


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 100 ครั้ง

Keep