ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 17/2563
(25/มกราคม/2564 ::
จาก งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ))      
การประชุมคณะกรรมการรับการติดตามระบบงานนิเทศ งานวิจัย งานประกันคุณภาพภายในและงานนโบายและแผน โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
(20/มกราคม/2564 ::
จาก งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ)      
อบรมครูสนับสนุน ใช้ Google classroom
(12/มกราคม/2564 ::
จาก งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ)      
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ (11 มกราคม 64) ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2563
(12/มกราคม/2564 ::
จาก งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ))      
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16/2563
(11/มกราคม/2564 ::
จาก งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ))      
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2563 (14 ธันวาคม 63)
(14/ธันวาคม/2563 ::
จาก งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ))      
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชา คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(14/ธันวาคม/2563 ::
จาก งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล)      
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(14/ธันวาคม/2563 ::
จาก งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล)