พิธีเสกศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ (MCSC)
(03/กรกฎาคม/2563 ::
จาก งานพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ)      
การประชุมการใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อน
(24/มิถุนายน/2563 ::
จาก ธุรการฝ่าย (ฝ่ายกิจการนักเรียน))      
ประกาศรับสมัคร นศท.และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ปีการศึกษา 2563
(23/มิถุนายน/2563 ::
จาก งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร)      
การประชุมผู้ปกครอง Online Homeroom ครั้งที่ 2/2563
(22/มิถุนายน/2563 ::
จาก ธุรการฝ่าย (ฝ่ายกิจการนักเรียน))      
การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมพันธสัญญา ม.1, ม.4
(22/มิถุนายน/2563 ::
จาก ธุรการฝ่าย (ฝ่ายกิจการนักเรียน))      
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
(22/มิถุนายน/2563 ::
จาก ธุรการฝ่าย (ฝ่ายกิจการนักเรียน))      
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากสาธารณสุขก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(19/มิถุนายน/2563 ::
จาก ธุรการฝ่าย (ฝ่ายกิจการนักเรียน))      
การเตรียมความพร้อมเสมือนจริงการเปิดภาควันที่ 1 กรกฎาคม 2563
(16/มิถุนายน/2563 ::
จาก ธุรการฝ่าย (ฝ่ายกิจการนักเรียน))