ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองทุกระดับชั้น เข้าร่วมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  ในรูปแบบ On line  ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565  เปิดห้องประชุมแต่เวลา 09.30 เริ่มประชุม 10.00 - 11.30 น.
(14/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล)      
ปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom และห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
(06/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล)