อบรม เรื่อง “การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกสมศ.รอบสี่”
(11/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)      
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2562
(31/พฤษภาคม/2562 ::
จาก งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)