การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2
(04/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานนโยบายและแผน)      
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2
(01/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานนโยบายและแผน)      
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2
(01/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานนโยบายและแผน)      
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 2
(29/ตุลาคม/2562 ::
จาก งานนโยบายและแผน)      
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1
(05/สิงหาคม/2562 ::
จาก งานนโยบายและแผน)      
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
(26/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานนโยบายและแผน)      
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1
(25/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานนโยบายและแผน)      
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1
(25/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานนโยบายและแผน)