[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
พ. 1 ธันวาคม 2564  รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย งานบริหารฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
 ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.ประจำปีการศึกษา 2564 ศฝ.นศท.มทบ.33 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. ประจำปี 2564 ศฝ.นศท.มทบ.33 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 2 ธันวาคม 2564  รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย งานบริหารฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
ศ. 3 ธันวาคม 2564  รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย งานบริหารฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
 ซ้อมใหญ่ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.ประจำปีการศึกษา 2564 ศฝ.นศท.มทบ.33 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ซ้อมใหญ่ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. ประจำปี 2564 ศฝ.นศท.มทบ.33 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 8 ธันวาคม 2564  พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.ประจำปีการศึกษา 2564 ศฝ.นศท.มทบ.33 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. ประจำปี 2564 ศฝ.นศท.มทบ.33 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
อา. 12 ธันวาคม 2564  การสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 17 ธันวาคม 2564  ประชุมการฝึกภาคสนาม นศท. ปีการศึกษา 2564 ศฝ.นศท.มทบ.33 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมการฝึกภาคสนาม นศท. ปีการศึกษา 2564 ศฝ.นศท.มทบ.33 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 26 มกราคม 2565  รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย งานบริหารฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 27 มกราคม 2565  รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย งานบริหารฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
ศ. 28 มกราคม 2565  รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย งานบริหารฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
จ. 31 มกราคม 2565  รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย งานบริหารฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
อ. 1 กุมภาพันธ์ 2565  รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย งานบริหารฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
พ. 2 กุมภาพันธ์ 2565  รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย งานบริหารฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 3 กุมภาพันธ์ 2565  รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย งานบริหารฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
จ. 28 กุมภาพันธ์ 2565  รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย งานบริหารฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
อ. 1 มีนาคม 2565  รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย งานบริหารฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
พ. 2 มีนาคม 2565  รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย งานบริหารฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 3 มีนาคม 2565  รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย งานบริหารฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
ศ. 4 มีนาคม 2565  รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย งานบริหารฝ่าย ฝ่ายวิชาการ