[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
ศ. 1 พฤษภาคม 2563  การเรียนการสอน Online Phase 2 (Online Interective Classroom) Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 15 พฤษภาคม 2563  ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายในปีที่ผ่านมา Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 ค่าประกัน Warranty FortiGate 500 E Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
ส. 16 พฤษภาคม 2563  เช่าใช้บริการอินเทอร์เนตในโรงเรียน Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 18 พฤษภาคม 2563  ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายในปีที่ผ่านมา Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
อ. 19 พฤษภาคม 2563  ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายในปีที่ผ่านมา Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 - ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา Montfort College งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 - ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา Montfort College งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 20 พฤษภาคม 2563  ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายในปีที่ผ่านมา Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 21 พฤษภาคม 2563  วางแผนการจัดทำปฏิทินและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 ชำระค่าบริการสัญญาณ True Vision แบบรายปี 5 จุด Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 22 พฤษภาคม 2563  วางแผนการจัดทำปฏิทินและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
จ. 25 พฤษภาคม 2563  วางแผนการจัดทำปฏิทินและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 เช่าใช้บริการอินเทอร์เนตในโรงเรียน Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้กับนักเรียน Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
อ. 26 พฤษภาคม 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 เช่าใช้และบำรุงรักษาโปรแกรม Mas School Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 27 พฤษภาคม 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 28 พฤษภาคม 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
ศ. 29 พฤษภาคม 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
อา. 31 พฤษภาคม 2563  เช่าโปรแกรมป้องกันไวรัส Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 1 มิถุนายน 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
อ. 2 มิถุนายน 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 ดำเนินการจัดซื้อชุดกีฬา Montfort College งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 3 มิถุนายน 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 4 มิถุนายน 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 5 มิถุนายน 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 8 มิถุนายน 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
อ. 9 มิถุนายน 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 10 มิถุนายน 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 11 มิถุนายน 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 12 มิถุนายน 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 เช่าใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Window และ Microsoft office Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 15 มิถุนายน 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
อ. 16 มิถุนายน 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
พ. 17 มิถุนายน 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 18 มิถุนายน 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 19 มิถุนายน 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 เช่าใช้โปรแกรม Adobe Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 22 มิถุนายน 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
อ. 23 มิถุนายน 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
พ. 24 มิถุนายน 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 25 มิถุนายน 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
ศ. 26 มิถุนายน 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
จ. 29 มิถุนายน 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
อ. 30 มิถุนายน 2563  ติดตามรวบรวม จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
พ. 1 กรกฎาคม 2563  ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข พร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Montfort College งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 2 กรกฎาคม 2563  ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข พร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.4 Montfort College งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ปฐมนิเทศการสมัครเรียน นศท.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) เวลา 16.30-17.30 น. หอประชุมเซนต์โยเซฟ งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ปฐมนิเทศ นศท.ชั้้นปีที่ 2 และ 3 การเขียนแบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2563 (แบบ รด.2) รอบที่ 1 เวลา 12.30-13.00 น. หอประชุมเซนต์โยเซฟ งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 3 กรกฎาคม 2563  ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข พร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษาโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 Montfort College งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ
 กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.1 Montfort College งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ปฐมนิเทศการสมัครเรียน นศท.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) เวลา 16.30-17.30 น. หอประชุมเซนต์โยเซฟ งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ปฐมนิเทศ นศท.ชั้้นปีที่ 2 และ 3 การเขียนแบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2563 (แบบ รด.2) รอบที่ 2 เวลา 12.30-13.00 น หอประชุมเซนต์โยเซฟ งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 4 กรกฎาคม 2563  การฝึกภาคสนาม นศท.(ชาย) ประจำปีการศึกษา 2562 (ตกค้าง) ศฝ.นศท.มทบ.33 งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 6 กรกฎาคม 2563  ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข พร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
อ. 7 กรกฎาคม 2563  ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข พร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
พ. 8 กรกฎาคม 2563  กิจกรรมแนะนำห้องสมุด ( 8-31 กรกฎาคม 2563) Montfort College งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมแนะนำห้องสมุด ( 8-31 กรกฎาคม 2563) Montfort College งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมแนะนำห้องสมุด ( 8-31 กรกฎาคม 2563) Montfort College งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข พร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 9 กรกฎาคม 2563  กิจกรรมแนะนำห้องสมุด ( 8-31 กรกฎาคม 2563) Montfort College งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข พร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 การประชุมครั้งที่ 1 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room) งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 10 กรกฎาคม 2563  กิจกรรมแนะนำห้องสมุด ( 8-31 กรกฎาคม 2563) Montfort College งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข พร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 การรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 รับรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2-3 และรายงานตัว นศท.ซ้ำชั้น ศฝ.นศท.มทบ.33 งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 11 กรกฎาคม 2563  กิจกรรมแนะนำห้องสมุด ( 8-31 กรกฎาคม 2563) Montfort College งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
อา. 12 กรกฎาคม 2563  กิจกรรมแนะนำห้องสมุด ( 8-31 กรกฎาคม 2563) Montfort College งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
จ. 13 กรกฎาคม 2563  กิจกรรมแนะนำห้องสมุด ( 8-31 กรกฎาคม 2563) Montfort College งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 1/63 Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข พร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
อ. 14 กรกฎาคม 2563  ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข พร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
พ. 15 กรกฎาคม 2563  กิจกรรมแนะนำห้องสมุด ( 8-31 กรกฎาคม 2563) Montfort College งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข พร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 16 กรกฎาคม 2563  กิจกรรมแนะนำห้องสมุด ( 8-31 กรกฎาคม 2563) Montfort College งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข พร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
ศ. 17 กรกฎาคม 2563  กิจกรรมแนะนำห้องสมุด ( 8-31 กรกฎาคม 2563) Montfort College งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข พร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย Montfort College งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ) ฝ่ายวิชาการ
 พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต Montfort College งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ
ส. 18 กรกฎาคม 2563  กิจกรรมแนะนำห้องสมุด ( 8-31 กรกฎาคม 2563) Montfort College งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
อา. 19 กรกฎาคม 2563  กิจกรรมแนะนำห้องสมุด ( 8-31 กรกฎาคม 2563) Montfort College งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
จ. 20 กรกฎาคม 2563  กิจกรรมแนะนำห้องสมุด ( 8-31 กรกฎาคม 2563) Montfort College งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ