อัลบัมภาพที่ 4583    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกด้วยทฤษฎี AI (Appreciative Inquiry)"
อัลบัมภาพที่ 4348    การสอบวัดความรู้ตามวิชาชีพสำหรับครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
<< Back Next >>