อัลบัมภาพที่ 4665    การรับการตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการฯ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ
<< Back Next >>