อัลบัมภาพที่ 4592    หน่วยซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศณูปกรณ์ ได้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถนำมาใช้ได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ 1/2562 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
อัลบัมภาพที่ 4591    การใช้อุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอน และสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
<< Back Next >>