อัลบัมภาพที่ 4911    การนิเทศติดตามงานในสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป โดยผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม)
อัลบัมภาพที่ 4906    งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม)
<< Back Next >>