อัลบัมภาพที่ 5219    อบรมเรื่อง การใช้ Google Classroom-Meet-Google Meet Attendanc (งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ)
อัลบัมภาพที่ 5213    นิเทศการเรียนการสอน Online วันที่ 4-15 มกราคม 2564 (งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ)
<< Back Next >>