อัลบัมภาพที่ 5483    ตรวจเช็คระบบเสียงใต้ตึกสำหรับเข้าแถวนักเรียน และเตรียมห้องประชุมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2565 (งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล)
อัลบัมภาพที่ 5479    ปรับปรุงห้องเรียน Smart  Classroom และห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 (งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล)
<< Back Next >>