Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
000/2563            
000/2563            
000/2563            
000/2563            
000/2563            
000/2563       04-63 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกัน เผ้าระวัง และควบคุมไวรัสโควิด 19      
000/2563       07-63 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายชุดนักเรียน      
000/2563       06-63 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง      
000/2563            
000/2563            
000/2563            
000/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน      
000/2563