ชื่อ-สกุล : ม.ศุภกิจ สุบินมิตร์

สังกัดหน่วยงาน : งานศูนย์กิจกรรมและดนตรี , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานส่งเสริมพฤติกรรมและดูแลนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม.ดนตรีวิทยา (Musicology) ( วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล )

more...