ชื่อ-สกุล : มิสวีริสา ตันตราพล

สังกัดหน่วยงาน : งาน English Programme

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.) ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...