ชื่อ-สกุล : มิสณภัทร บัณฑิตคุณานนต์

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น )

more...