ชื่อ-สกุล : ม.ธีระพงษ์ มณีวรรณ

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย )

more...