ชื่อ-สกุล : มิสภวดี ศรีใจ

สังกัดหน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...