ชื่อ-สกุล : มิสปาณัฐริล วินเทอร์

สังกัดหน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...