ชื่อ-สกุล : ม.ประสงค์ สุทา

สังกัดหน่วยงาน : งานนศท. ชมรม กิจกรรม และบำเพ็ญประโยชน์ , งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน ดูแลความปลอดภัย จราจร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ใบประกอบวิชาชีพครู ( วิทยาลัยฟาอิสเทิร์น )

more...