ชื่อ-สกุล : ม.ราวีพัชร์ ภัทราธนทรัพย์

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...