ชื่อ-สกุล : มิสสุพิญช์ญา อินนันต์

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยพายัพ )

more...