ชื่อ-สกุล : มิสอัจฉรีย์ บุญเรือง

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานบริหารฝ่าย , กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...