ชื่อ-สกุล : Mr.Muhammad Omer Khan

สังกัดหน่วยงาน : งาน English Programme

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( THE UNIVERSITY OF AGRICULTURE DESHAWAR )

more...