ชื่อ-สกุล : ม.นิรันดร์พงค์ ลากตา

สังกัดหน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมและดูแลนักเรียน , งานกีฬา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...