ชื่อ-สกุล : ม.ชนะ เปรมกลาง

สังกัดหน่วยงาน : งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ ( มหาวิทยาลัยธนบุรี )

more...