ชื่อ-สกุล : ม.ทศพล โฆษิตพล

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่าย , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...