ชื่อ-สกุล : ม.ณัฐพงษ์ เมตตา

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานส่งเสริมพฤติกรรมและดูแลนักเรียน , งานกีฬา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...