ชื่อ-สกุล : มิสวราภรณ์ สืบสุยะ

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์ศีกษา ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...