ชื่อ-สกุล : ม.ณัฐวัฒน์ ชนะศึก

สังกัดหน่วยงาน : งานศูนย์กิจกรรมและดนตรี , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น )

more...