ชื่อ-สกุล : มิสพรพิมล ก้อนแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานลูกเสือ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศ.ษ.บ ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...