ชื่อ-สกุล : ม.ไกรสิงห์ ใจหลวง

สังกัดหน่วยงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...