ชื่อ-สกุล : มิสเกษรินทร์ วงค์ษา

สังกัดหน่วยงาน : งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตร์บันฑิต ( มหาวิทยาลัยแม่โจ้ )

more...