ชื่อ-สกุล : ม.นเรนทร์ฤทธิ์ ต๊ะต้องใจ

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยลัยราชภัฏลำปาง )

more...