ชื่อ-สกุล : ม.ภูมิ แพทย์คดี

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานกีฬา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บันฑิต ( วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่สมทบสถาบันราชภัฏจังหวัดเชียงใหม่ )

more...