ชื่อ-สกุล : มิสแสงสิริอรณ์ พุธรัตน์ฉายแสง

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...