ชื่อ-สกุล : ม.สุพจน์ เทียมยศ

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปวส. ( วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ )

more...