ชื่อ-สกุล : มิสชนกกร ไชยวงค์คำ

สังกัดหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์​และสัมพันธ์ชุมชน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี้ ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...