ชื่อ-สกุล : มิสเพ็ญสุภางค์ สัมปุญญานนท์

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...