ชื่อ-สกุล : มิสเจนจิรา ดวงแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...