ชื่อ-สกุล : ม.ยุทธนา พงษ์เขียว

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ )

more...