ชื่อ-สกุล : ม.สมชาย นิพาพันธ์

สังกัดหน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จและสภานักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ( มหาวิทยาลัยแม่โจ้ )

more...