ชื่อ-สกุล : ม.อัสนี นกน้อย

สังกัดหน่วยงาน : งานศูนย์กิจกรรมและดนตรี , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.ดุริยางค์สากล ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...